Algemene voorwaarden

laatst gewijzigd 05-08-2020

Begrippenlijst

Live Your Choice: staat voor de handelsnamen Live Your Choice, Power Tapping en Dissolving Trauma, die worden gehanteerd door mevrouw Sandra Bijl, gevestigd aan de Hilleborg 20, 5091 TM Middelbeers.

Aanbieding: staat voor aanbieding, offerte of voorstel.

Overeenkomst: staat voor overeenkomst, opdrachtbevestiging of contract.

Opdracht: coaching (1 of meerdere sessies), training, workshop, meditatie, Guided Power Tapping, retreat, programma of project (bijv. Dissolving Trauma Documentaire).

Opdrachtgever: staat voor opdrachtgever of cliënt, degene die de opdracht geeft aan Live Your Choice.

Deelnemer: is degene die daadwerkelijk mee doet aan een programma, workshop, meditatie, retreats (retraites) of sessie.

Laatste wijziging: 03-08-2020

Live Your Choice, Power Tapping en Dissolving Trauma (hierna genoemd als Live Your Choice) wil kwaliteit leveren. Live Your Choice zal ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Er is echter slechts sprake van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatsverbintenis. In het onderstaande concretiseren Live Your Choice deze beginselen.

1.0 Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Live Your Choice, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend coaching, trainingen, workshops, meditaties, Guided Power Tapping, retreats (retraites), programma’s, projecten, documentaires, audio’s, video’s en geschreven boeken. Betreffende deelname of opdracht tot het houden hiervan en andere vormen van kennis overdracht.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Live Your Choice.

2.0 Aanbieding en overeenkomst

2.1 Op aanvraag van de opdrachtgever of cliënt (hierna genoemd als opdrachtgever) verstrekt Live Your Choice aan opdrachtgever een aanbieding, kan ook in de vorm van een offerte of voorstel (hierna genoemd als aanbieding) c.q. opdrachtbevestiging of overeenkomst of contract (hierna genoemd als overeenkomst) met een beschrijving van de inhoud van de diensten, de kosten (of investering) en eventueel het minimum en maximum aantal deelnemers.

2.2 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Een aanbod kan worden herroepen. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Live Your Choice.

2.3 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Live Your Choice komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Live Your Choice. Dat kan in geval van ‘open inschrijvingen’ voor een training, workshop, meditatie, Guided Power Tapping, retreat, programma of project bijvoorbeeld door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching door het aanleveren van het ingevulde intakeformulier door de opdrachtgever en ontvangen door de (Power Tapping) coach. 

2.4 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat Live Your Choice deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

3.0 Annulering door opdrachtgever 

3.1 De opdrachtgever voor een coaching, training, workshop, meditatie, retreat of project (hierna genoemd als opdracht) heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opdracht te annuleren per aangetekend verzonden brief mits het niet gratis is. Live Your Choice maakt in de voorbereiding immers al kosten, zodat annulering niet in alle gevallen kosteloos kan. 

3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen, met uitzondering van coaching of meditatie.

3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen, met uitzondering van coaching of meditatie.

3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen, met uitzondering van coaching of meditatie.

3.5 Bij annulering van coaching of meditatie binnen 24 uur voor aanvang van de coaching of meditatie is de cliënt verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

3.6 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opdracht deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opdracht deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door Live Your Choice

4.1 Live Your Choice heeft in geval van een workshop, meditatie of project met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen deze te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Live Your Choice betaalde bedrag, mits van toepassing, binnen 14 dagen.

4.2 Live Your Choice heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

4.3 Live Your Choice gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang, annulering of verzetten van de opdracht, mits het geen ‘open inschrijving’ betreft. 

4.4 Live Your Choice heeft in geval van de opdracht het recht om in geval van morele redenen de opdracht te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Live Your Choice betaalde bedrag binnen 14 dagen, mits het geen ‘open inschrijving’ betreft.

5.0 Communicatie

5.1 De opdrachtgever zal Live Your Choice steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Live Your Choice noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Live Your Choice materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Live Your Choice aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

5.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een antwoord op een vraag een langere verwerkingstijd nodig hebben, dan zal Live Your Choice de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer men een antwoord kan verwachten.

6.0 Wijzigingen tijdens de opdracht m.b.t. opdrachtgever

6.1 Hoewel Live Your Choice een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Live Your Choice tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

6.2 Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

6.3 Wanneer Live Your Choice instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering. Meerwerk wordt door Live Your Choice steeds volgens de geldende tarieven uit de opgestelde en getekende overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Live Your Choice behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Live Your Choice gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en reistijd- en kosten, alsmede de gederfde winst in rekening de opdrachtgever te brengen.

6.4 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk, binnen de duur van het project, op de hoogte gebracht van de aangenomen wijzigingen en de bijbehorende kosten.

6.5 Wanneer de opdrachtgever of Live Your Choice de opdracht voor beëindiging wordt ontbonden, worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de financiële afronding. Live Your Choice behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Live Your Choice gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en reistijd- en kosten, evenals de gederfde winst in rekening bij de opdrachtgever te brengen.

7.0 Geheimhouding

7.1 Betrokken partijen, opdrachtgever, cliënt, deelnemer en werknemers van Live Your Choice zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

7.2 Live Your Choice heeft geheimhoudingsovereenkomsten met haar leveranciers, partijen, organisaties en individuen wanneer van toepassing en waarmee zij samenwerkt aan opdrachten en projecten.

7.3 E.e.a. is vastgelegd in het document “AVG details LYC – dataregister” en “Privacy Statement” conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het document “Klant intake overeenkomst” wordt door de klant, opdrachtgever of deelnemer samen met werknemer Live Your Choice ingevuld en door beide partijen ondertekend, waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen.

8.0 Intellectuele eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van deze Algemene Voorwaarden behoudt Live Your Choice zich de rechten en bevoegdheden voor die toekomen op grond van de Auteurswet en Portretrecht (Quitclaim).

8.2 Alle door Live Your Choice verstrekte stukken, zoals rapporten, verslagen, informatie, boekjes, boeken en andere uitingen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Live Your Choice worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Deze stukken blijven ten alle tijden eigendom van Live Your Choice.

8.3 Live Your Choice behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

9.0 Prijs

9.1 De prijzen van Live Your Choice zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd en alsmede exclusief reis – en andere onkosten.

9.2 Indien de opdrachtgever niet Btw-plichtig is, heeft Live Your Choice toch het recht BTW in rekening te brengen.

9.3 Live Your Choice kan de opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen voor het deelnemen aan een training, workshop, retreat of project. Dit is om zeker van een plaats te zijn bij een minimum en maximum aantal deelnemers en om de kosten te dekken die vooraf aan de uitvoeringsdatum gemaakt moeten worden. Ingeval van een verzoek om een voorschot, is opdrachtgever verplicht om dat voorschot te betalen. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever direct in verzuim en is Live Your Choice gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

10.0 Betaling

10.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Live Your Choice in de overeenkomst anders is aangegeven, dient betaling van de opdracht uitgevoerd door Live Your Choice verrichte werkzaamheden binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever direct in verzuim. Daarvoor is geen ingebrekestelling vereist.

10.2 De betaling van workshops, meditatie en Guided Power Tapping dient vooraf betaald te worden, zoals aangegeven is. 

10.3 De betaling van een traject aan coaching sessies (meerdere coaching sessies van tevoren afgesproken) dient voorafgaand aan iedere sessie voldaan te zijn. Alleen door schriftelijke bevestiging van beide partijen kan hiervan afgeweken worden.

10.4 De betaling van een programma en project dient voorafgaand aan de start hiervan voldaan te zijn. Alleen door schriftelijke bevestiging van beide partijen kan hiervan afgeweken worden.

10.5 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is opdrachtgever direct in verzuim. Tevens is Live Your Choice gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van de factuur wettelijke (handels)rente, in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldatum van de factuur. Indien en zodra Live Your Choice vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Live Your Choice verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,= per onbetaalde factuur, te voldoen.

10.6 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.

10.7 Opdrachtgever is op eerste verzoek van Live Your Choice, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, verplicht (aanvullende) zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verbintenissen. Daartoe wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Live Your Choice ten behoeve van haar te doen vestigen (stil) pandrecht op roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen van de opdrachtgever op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Live Your Choice op opdrachtgever, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. De opdrachtgever verklaart tot verpanding bevoegd te zijn. De opdrachtgever verleent hierdoor een onherroepelijke volmacht aan Live Your Choice om een (al dan niet bezitloos) pandrecht op alle goederen te vestigen namens opdrachtgever, ten behoeve van Live Your Choice.

11.0 Auteursrecht en Portretrecht

11.1 Het auteursrecht en portretrecht (Quitclaim) op de door Live Your Choice uitgegeven brochures, boekjes en boeken en al het materiaal dat ontworpen, gemaakt, samengesteld en gebruikt is in een opdracht, berust bij Live Your Choice, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Live Your Choice zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

11.2 Live Your Choice zorgt dat ze de juiste auteursrechten en portretrechten heeft geregeld en dat er toestemming is van degene waarvan een foto of film of teksten worden gebruikt op Social media, nieuwsbrieven, websites en andere mogelijke uitingen. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt per direct het desbetreffende item verwijderd. 

12.0 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Live Your Choice is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Live Your Choice is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder begrepen maar niet uitsluitend: bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bijv. door (tijdelijke) achteruitgang in (fysieke) gesteldheid, en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Live Your Choice, uitgezonderd aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van Live Your Choice.

Live Your Choice spant zich in voor haar opdrachtgevers. Er kunnen echter situaties voor komen dat Live Your Choice aansprakelijk is. Live Your Choice probeert balans te vinden tussen enerzijds het beperken van aansprakelijkheid in het kader van haar bedrijfsvoering en continuïteit en anderzijds de mogelijkheid van opdrachtgevers om schade te verhalen. Voor zover Live Your Choice niet aansprakelijk is of aansprakelijkheid heeft uitgesloten, is de opdrachtgever verplicht om zich te verzekeren tegen de risico’s.

12.2 Live Your Choice is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

12.3 De opdrachtgever vrijwaart Live Your Choice en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Live Your Choice opdrachten uitvoeren, voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Live Your Choice (op)geleverde wordt gemaakt.

12.4 Hoewel EFT opmerkelijke klinische resultaten heeft opgeleverd, moet het toch worden beschouwd als in de experimentele fase en dus moeten coaches en gebruikers van EFT eigen verantwoordelijkheid nemen. Live Your Choice neemt geen verantwoordelijkheid wanneer klanten, opdrachtgevers of deelnemers zelf met EFT aan de slag gaan. Verder zijn Gary Craig en ook Sandra Bijl geen erkende artsen of specialisten en zij bieden EFT en alle andere methoden aan als toegewijde gebruiker en als een persoonlijke (prestatie-)coach. Wanneer je zelf gebruik gaat maken van EFT, raadpleeg daarover je eigen gekwalificeerde artsen en specialisten en werk met hen samen. Live Your Choice spant zich in voor haar opdrachtgevers, echter garandeert geen resultaten.

12.5 De Live Your Choice is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Live Your Choice, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst. 

12.6 De aansprakelijkheid van de Live Your Choice is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden. 

12.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.5 en 12.6 is de aansprakelijkheid van de Live Your Choice te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Live Your Choice gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien de Live Your Choice niet is verzekerd of dekking ontbreekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. In geval van deelleveringen op doorlopende opdrachten of trajecten is het beperkt tot de hoogte van de laatste deellevering of factuur.

13.0 Geschillen

13.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

13.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

13.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Live Your Choice.

14.0 Bedenktijd

14.1 De deelnemer heeft na inschrijving op een opdracht een bedenktermijn van zeven (7) werkdagen.

14.2 De opdrachtgever heeft na inschrijving op een opdracht een bedenktermijn van zeven (7) werkdagen mits niets is aangegeven in de overeenkomst.

15.0 Klachtenregeling

15.1 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. 

15.2 We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

15.3 Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. 

15.4 We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. 

15.5 Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. 

15.6 Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

16.0 Uitvoering, rapportages en garantie

16.1 Live Your Choice staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.

16.2 In alle gevallen waarin Live Your Choice dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om, in overleg met de opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. Hierdoor geeft opdrachtgever daarvoor op voorhand toestemming.

16.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaraan Live Your Choice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Live Your Choice worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Live Your Choice zijn verstrekt, heeft Live Your Choice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

16.4 Live Your Choice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Live Your Choice is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

16.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Live Your Choice de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

16.6 Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we regelmatig intern overleg over thema’s uit ons vakgebied middels intervisie. Daarnaast geeft Live Your Choice interactie-feedback en wisselen we didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit.

16.7 De uitvoering van de opdrachten worden zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. Uiteraard zijn deze evaluaties opvraagbaar voor de opdrachtgever en cliënt. Tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole.

16.8 Rapportages worden alleen geschreven wanneer hierover afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in de overeenkomst met de opdrachtgever en cliënt. Hierin worden specifiek de punten beschreven waar de rapportage aan moet voldoen.

16.9 Live Your Choice kan in geen enkel opzicht garantie geven over de resultaten, de vorderingen en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, deelnemers aangedragen door de opdrachtgever, deelnemers van projecten of cliënten voor Live Your Choice opdrachten.

17.0 Ethische en gedragscode

17.1 Live Your Choice en haar werknemers onderschrijven een ethische code: respect, integriteit, vertrouwelijkheid, betrouwbaar, eerlijk, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Deze code heeft betrekking op de kwaliteitshandhaving en –bewaking van onze opdrachten, de deskundigheid en de wijze waarop we met cliënten en opdrachtgevers communiceren en een relatie opbouwen.

18.0 Overmacht

18.1 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Live Your Choice, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, gelden als overmacht. Overmacht, blijvend of tijdelijk, bevrijdt Live Your Choice van haar verplichting tot nakoming.

18.2 Als overmacht gelden ook alle omstandigheden buiten de wil van Live Your Choice en klant of opdrachtgever, die niet te wijten zijn aan de fout van een van de partijen en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk is.

18.3 In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën. Ziekte van de klant of opdrachtgever, is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.

19.0 Toepasselijk recht

19.1 Op elke overeenkomst tussen Live Your Choice, opdrachtgever en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info over cookies in de disclaimer

Scroll to Top
Chat openen
1
Stel mij een vraag
Hallo, wat is jouw vraag aan mij?